• MCS
 • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

DOTACJE NA EKSPORT

Perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje dotacje na rozwój eksportu. Program realizowany jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach.

Dotacje eksportowe przewidziane są także w ramach programów centralnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia. W ramach tych programów operacyjnych dofinansowanie na rozwój eksportu możliwe będzie do uzyskania dla krajowych innowacyjnych przedsiębiorstw, a także dla wybranych podmiotów z makroregionu Polska Wschodnia.

 

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR):

           Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

 1. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW):
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM):

           Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki:

 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+):

            Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ):

           Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD):

           Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw:

 • Poddziałanie nr 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne,
 • Poddziałanie nr 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL):
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO):
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

           Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

           Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020):

SPOSÓB APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE

 

Wyłanianie projektów, które w trybie konkursowym uzyskają dofinansowanie z funduszy europejskich, przebiega według ściśle określonego porządku. Procedura ta rozpoczyna się ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie, a jej zwieńczeniem jest podpisanie umowy z instytucją odpowiedzialną za udzielenie dotacji.

 

Proces wyłaniania zwycięskich projektów przedstawia się następująco:

 1. Początkowym etapem wyboru projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie jest ogłoszenie konkursu o naborze wniosków. Informację taką zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w jej siedzibie Instytucja Wdrażająca (IW), odpowiedzialna za realizację danego działania.

 2. Kolejnym etapem jest zamieszczone przez IW na stronie internetowej ogłoszenia naboru wniosków na projekty określonego przedmiotu

 3. Jednym z najistotniejszych elementów procesu jest prawidłowe opracowanie i sporządzenie wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wszystkimi wymogami konkursu.

 4. Najważniejszym ogniwem udział w procedurze ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich jest złożenie w odpowiednim terminie i miejscu wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem dokumentów, jakie wyszczególnione zostały w ogłoszeniu konkursowym.

 5. Kolejnym etapem procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu jest formalna i merytoryczna ocena złożonych wniosków. Ocena formalna sprowadza się głównie do zweryfikowania, czy wnioskodawca i jego projekt kwalifikują się do udzielenia dotacji w ramach danego konkursu –czy został on złożony we właściwej instytucji i odpowiednim terminie, w ramach właściwego działania i poddziałania, czy został sporządzony zgodnie z zamieszczoną instrukcją oraz czy załączono do niego wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Jeżeli wniosek pozytywnie przejdzie ocenę formalną, poddawany zostaje ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalnie powołany zespół – Komisja Oceny Projektów (KOP).

 

 1. Po dokonaniu oceny merytorycznej (na podstawie zdobytych punktów) tworzona jest tzw. lista rankingowa projektów – ogłoszenie wyników. W zależności od puli środków przeznaczonych na realizację działań w ramach danego konkursu oraz od wartości zaproponowanych przedsięwzięć, dofinansowanie zostaje przyznane projektom z kolejnych miejsc na liście.

 2. O przyznaniu dofinansowania Wnioskodawca – informowany jest przez

daną Instytucję Wdrażającą. W celu podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie określonym w regulaminie, niezbędne dokumenty do zawarcia umowy.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie oraz wymagane załączniki określane są przez Instytucję Wdrażającą.

Główne elementy wniosku o dofinansowanie (opcjonalnie):

 • formularz Wniosku sporządzony w Generatorze Wniosków lub w formacie Word

 • załączniki, np.: Biznes Plan, promesa kredytowa (w przypadku zakupu używanych środków trwałych i używanych środków transportu), aktualne dokumenty rejestrowe wnioskodawcy.

 • płyty CD/DVD (elektroniczna wersja wniosku o dofinansowanie).

 

3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w województwie mazowieckim. Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na opracowaniu i realizacji strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

 Koszty kwalifikowalnych w ramach konkursu:

 1. opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) np.:
 • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;
 • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę.

 1. realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa:
 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, udziału w targach, imprezie wystawienniczej, misji gospodarczej,
 • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
 • elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), [tj. koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją; wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego; koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu].
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

 • 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;
 • 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą na usługi doradcze i udział w targach.

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Konkurs dotyczący inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DLA MŚP

Konkurs przeznaczony dla MŚP na ochronę praw własności przemysłowej.

BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

Wsparcie będą mogły uzyskać duże przedsiębiorstwa na prowadzenie prac przemysłowych i prac rozwojowych.

INFRASTRUKTURA B+R – DOLNY ŚLĄSK

Zarówno duże jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Dolnośląskiego, będą mogły ubiegać się o wsparcie na tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R.

PROWADZENIE PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH – DOLNY ŚLĄSK

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

INNOWACJE PRODUKTOWE I PROCESOWE DLA MŚP – DOLNY ŚLĄSK

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Dolnośląskiego, będą mogły ubiegać się o wsparcie na innowacje procesowe i produktowe.

Grasz o staż na finiszu

MCS bierze czynny udział w działaniach CSRowych.

RPO Województwa Opolskiego

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa opolskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie nawet 70% kosztów związanych z rozwojem współpracy gospodarczej oraz promocji.

Bony na innowacje dla MŚP

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

 

Wsparcie eksportu dla MŚP – Wielkopolska

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Badania na rynek

W ramach dofinansowania będzie można zrealizować projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu wyników prac B+R.

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Innowacje w MŚP – Śląsk

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa.

Gala Finałowa 20. edycji konkursu "Grasz o staż"

W dniu 25 czerwca 2015 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przy ul. Jazdów 2 w Warszawie odbyła się Gala Finałowa 20. edycji konkursu "Grasz o staż".

Dni otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 7 – 10 maja 2015 odbyła się już  II edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

DOTACJE NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 45+

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na rozwój kwalifikacji swoich pracowników.

Dzień Otwarty w MCS czwartek 7 maja

Prowadzimy szkolenia i doradztwo dla pracowników każdego szczebla, od pracowników liniowych po najwyższe kierownictwo.

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU

Wiemy już o jakie dotacje będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy w 2015 roku!

Trwa 20. edycja „Grasz o staż” – zgłoś swój udział do 13.04!

Firma MCS bierze czynny udział w działaniach CSRowych. Chętnie wspiera ciekawe inicjatywy. W związku z czym bardzo chętnie bierze udział w projekcie „Grasz o staż”!

DOTACJE DLA MŚP NA B+R

Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Znak jakości MSUES

Miło nam poinformować, że w listopadzie 2014 roku, Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, stworzone

Dofinansowanie szkoleń dla Małopolskich MŚP

Potencjał firmy zależy od potencjału jej pracowników. Aby wesprzeć w tym zakresie mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

Rebranding marki

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom postanowiliśmy przeprowadzić rebranding naszej firmy.

Nowy autorski program w szkoleniach zamkniętych

Zmieniamy się dla naszych Klientów. Szukamy takich rozwiązań rozwojowych, takich programów szkoleń, których nie znajdziecie

Wróć

W górę