Realizowane

Wszystkie projekty, które aktualnie realizujemy w ramach funduszy unijnych Perspektywy finansowej 2014-2020 znajdują się poniżej. Po kliknięciu w każdy z wyszczególnionych projektów będziecie mogli zapoznać się Państwo ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do projektu, miejscem realizacji oraz profilem uczestnika projektu.

Mamy nadzieję, że proponowane przez nas zagadnienia pomogą Państwu podnieść kwalifikacje i zwiększą szanse na znalezienie intratnej pracy bądź ułatwią powrót do niej.

„Wczoraj bierni defaworyzowani - dzisiaj aktywni faworyci” – kompleksowy projekt reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. (woj. mazowieckie)

 

 

IDEA:

 

Celem Projektu „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni faworyci- program reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16 jest wzrost zatrudnienia wśród 100(80K i 20M)mieszkańców i mieszkanek obszarów wiejskich woj. mazowieckiego(w rozumieniu przepisów KC i zgodnie z definicją GUS opartej na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rej. TERYT) w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, w tym os. należących do grup defaworyzowanych tj. 80 kobiet, 12 os. (2K i 10M) z niepełnosprawnościami oraz 12 os. (2K i 10M) powyżej 50 r.ż.  

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni faworyci- program reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 860 732,12 zł, wysokość dofinansowania: 1 767 665,12 zł, wysokość wkładu UE: 1 488 585,70 zł.

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.

Okres realizacji: od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bierna zawodowo, niezarejestrowana w PUP w wieku 30 lat i więcej należąca co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca na obszarze wiejskim województwa mazowieckiego, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i zgodnie z definicją GUS, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT (dostęp: http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx)

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 100 osób, w tym:

 • 80 kobiet,
 • 12 osób (2K i 10M) z niepełnosprawnościami,
 • 12 osób (2K i 10M) powyżej 50 r.ż.  

 

ZAKRES PROJEKTU:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Obligatoryjnie dla wszystkich uczestników, 100 osób

 • Indywidualne spotkania z doradcą celem opracowania IPD
 • Indywidualne spotkania z psychologiem w oparciu o IPD
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe

 

W wyniku IPD uczestnicy będą mieli możliwość udziału w:

 

2. Szkolenia zawodowe, 20 osób:

 • Szkolenie zawodowe Opiekun osób starszych - 2 gr x 10 os x 228 godz.

 

3. Szkolenia miękkie nadające kompetencje w danym obszarze tematycznym, 60 osób

 • Lider zespołu (15 os x 48 godz.),
 • Pracownik Obsługi Klienta (15 os x 48 godz.),
 • Konsultant HR (15 os x 128 godz.)
 • Przedstawiciel Handlowy (15 os x 128 godz.)

 

4. Staże zawodowe – 70 os x 3 m-cy

 

Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w jednej z zaplanowanych czterech ścieżek wsparcia:

 • Ścieżka 1 - formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe
 • Ścieżka 2 - formy obligatoryjne + szkolenia miękkie
 • Ścieżka 3 - formy obligatoryjne + staże zawodowe
 • Ścieżka 4 - formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe/miękkie + staże zawodowe

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od: 01.03.2017 do 30.04.2017 r.

Ocena formularzy odbywać się będzie na bieżąco w cyklach 2 razy w miesiącu.
W pierwszej kolejności oceniane będą formularze, które wpłyną do Beneficjenta do dnia 14.03.2017 r., następnie formularze, które wpłyną od 15.03.2017 r. do 28.03.2017 r., później od 01.04.2017 r. do 14.04.2017 r. i w ostatniej turze od 15.04.2017 r. do 30.04.2017 r.

Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny!

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

 • Informacja o uczestnikach projektu
 • Ankieta motywacji wzięcia udziału w projekcie
 • Oświadczenie uczestnika projektu - dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenia uczestnika projektu - dotyczące spełnienia warunków kwalifikowania do udziału w projekcie
 • Inne (jeżeli dotyczy)

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować poprawność i kompletność wypełnionych dokumentów oraz liczba punktów uzyskanych podczas ich oceny.

Ocena formularzy odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

 

Kryteria rekrutacji formalne:

Ocena formalna polega na:

 • przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa powyżej,
 • spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj. 

- uczestnik projektu jest osobą bierną zawodowo

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka na obszarze woj. mazowieckiego wyłącznie na terenach wiejskich

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 30 roku życia

- uczestnik projektu należy co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety

 

Ocena spełnienia kryteriów formalnych dokonywania będzie w oparciu o kryterium „spełnia”/„nie spełnia”
Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie

 

Kryteria rekrutacji merytoryczne - ankieta motywacji uczestników do wzięcia udziału w projekcie (+ 0-48 pkt)

Ocena dokonana przez doradcę zawodowego. Najwyższa liczba punktów, tj. 48 pkt. przyznana będzie kandydatom, którzy wykażą bardzo wysoki poziom motywacji zmiany aktualnego statusu na rynku pracy. Ankieta motywacji pozwala wytypować okoliczności wpływające dodatnio lub ujemnie na motywację kandydata i tym samym pomóc w znalezieniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Osoby, które przynależą do więcej niż jednej z poniższych grup otrzymają dodatkowe 5 pkt. punktów premiujących:

- uczestnik projektu jest kobietą

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 50 r.ż

- uczestnik projektu jest osobą z niepełnosprawnościami

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Informacja o uczestnikach
 3. Ankieta motywacji
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu
 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu kwalifikowalnośćv
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie
 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

KONTAKT:

Justyna Czechowicz

tel. 22/ 839 55 99,

@ : j.czechowicz@mcs.edu.pl

 

 

"Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa Kujawsko-Pomorskiego" (woj. kujawsko-pomorskie)

 

 

IDEA:

 

Celem Projektu „Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa Kujawsko-Pomorskiego” nr RPKP.08.02.00-14-0015/16 jest wzrost zdolności do samozatrudnienia 48 os.(29K,19M) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych lub uczących się w woj. kujawsko-pomorskim (min.80% z nich zamieszkuje na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, wg. danych na 31 grudzień 2015 r.) poprzez działania szkoleniowo-doradcze, wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej i wsparcie pomostowe z czego 41 os. (25K,16M) rozpocznie działalność gospodarczą tworząc minimum 46 miejsc pracy w okresie od 07.2017 do 12.2018

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa Kujawsko-Pomorskiego” nr RPKP.08.02.00-14-0015/16 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 912 435.06 zł, wysokość dofinansowania: 1 864 780.60  zł, wysokość wkładu UE: 1 625 569.80  zł.

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, powyżej 29 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup: os. powyżej 50 roku życia, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca lub ucząca się na obszarze  województwa kujawsko - pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 48 osób - 29 K, 19 M, w tym:

 • ok.60% to osoby bezrobotne - 29 (17K,12M)
 • ok.40% to os. bierne zawodowo - 19 (11K,8M)
 • min.80% to os. zamieszkałe na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego woj., według danych na 31 grudzień 2015r* - 39 (23K,16M) - 

* powiaty: Włocławski, Lipnowski, Radziejowski, Sępoleński, Aleksandrowski, Chełmiński, Inowrocławski, Wąbrzeski, Nakielski, Golubsko-dobrzyński, Grudziądzki, Żniński, m. Włocławek, Mogileński, Rypiński, Toruński, m. Grudziądz

 

FORMY WSPARCIA:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Doradztwo zawodowe zrealizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godz. na osobę celem opracowania indywidualnego planu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki

2. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości w wymiarze 56 godz. zrealizowane w 4 gr. 12osobowych w ciągu 8 dni po 7 godzin dziennie. W ramach szkolenia omówione zostaną m.in następujące zagadnienia:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja
 • motywacja i kreowanie własnej wartości,
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem,
 • asertywność

3. Doradztwo biznesowe zrealizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 8 godz. na osobę dotyczące m.in. przygotowania biznesplanu, zarządzania firmą, zarządzania finansami, wdrażania strategii rozwoju firmy, promocji produktów/usług, rozwiązywania problemów.

4. Przyznanie i wypłacenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 398,68 zł dla 41 Uczestników/Uczestniczek projektu

5. Wsparcie pomostowe doradczo-szkoleniowe świadczone w czasie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spotkań indywidualnych z doradcą biznesowym lub w formie szkoleń zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestnika/Uczestniczki projektu w wymiarze średnio 24 godz./osoba

6. Wsparcie pomostowe finansowe świadczone w czasie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (+ możliwość ubiegania się o wsparcie na kolejnych 6 miesięcy) polegające na wsparciu finansowym w kwocie 1200 zł miesięcznie (+ 1000 zł miesięcznie w kolejnych 6 miesiącach) 

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja do projektu zaplanowana jest na miesiąc sierpień-wrzesień 2017 r. Dokładny termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi niezwłocznie po ich zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny!

 

Ogólne zasady rekrutacji:

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

Ocena formularzy odbywać się będzie w 2 etapach: ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego oraz weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności.

 

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować poprawność i kompletność wypełnionych dokumentów oraz liczba punktów uzyskanych podczas ich oceny.

 

ETAP I - ocena formularzy rekrutacyjnych.

Odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

Kryteria formalne:

Ocena formalna polega na:

 • przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 • spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj. 

- uczestnik projektu jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 29 roku życia

- uczestnik projektu należy co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne

Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie

 

Kryteria merytoryczne:

Ocenie poddany zostanie opis planowanej do założenia przez Kandydata/Kandydatkę działalności gospodarczej, za który będzie można otrzymać 60 pkt.

 

ETAP II - weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności

Ocena dokonana zostanie przez doradcę zawodowego za pomocą rozmowy i/lub testu. Ocenie poddane zostaną predyspozycje osobowościowe Kandydata/Kandydatki, motywacja, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia pkt. to 40 pkt.

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji i oceny zawarty będzie w Regulaminie rekrutacji, udostępnionym w dniu uruchomienia rekrutacji do projektu.

 

KONTAKT:

Monika Cyran

tel. 22/ 839 55 99,

@ : m.cyran@mcs.edu.pl

 

 

Wróć

W górę