Realizowane

 

Wszystkie projekty, które aktualnie realizujemy w ramach funduszy unijnych Perspektywy finansowej 2014-2020 znajdują się poniżej. Po kliknięciu w każdy z wyszczególnionych projektów będziecie mogli zapoznać się Państwo ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do projektu, miejscem realizacji oraz profilem uczestnika projektu.

Mamy nadzieję, że proponowane przez nas zagadnienia pomogą Państwu podnieść kwalifikacje i zwiększą szanse na znalezienie intratnej pracy bądź ułatwią powrót do niej.

„Wczoraj bierni defaworyzowani - dzisiaj aktywni faworyci” – kompleksowy projekt reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. (woj. mazowieckie)

 

02.05.2017 r.

UWAGA!!! Wydłużamy rekrutację do projektu!

 

W wyniku rekrutacji prowadzonej w terminie 01.03.2017-30.04.2017 r. do projektu zakwalifikowanych zostało 15 osób. Zgodnie z par. 4 pkt 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nabór do projektu zostaje więc wydłużony a ocena formularzy od dnia 01.05.2017 r. odbywać się będzie na bieżąco do momentu wyczerpania dostępnych w projekcie miejsc.

W przypadku wyczerpania dostępnych w projekcie miejsc, tj. uzyskania bądź przekroczenia łącznej liczby 100 formularzy zgłoszeniowych rekrutacja zostanie zamknięta. O zamknięciu nabory Beneficjent będzie informował na stronie internetowej projektu: http://www.mcs.edu.pl/obszary-dzialalnosci/projekty/realizowane.

 

 

01.03.2017 r.

Rozpoczynamy realizację projektu!

IDEA:

 

Celem Projektu „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni faworyci- program reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16 jest wzrost zatrudnienia wśród 100(80K i 20M)mieszkańców i mieszkanek obszarów wiejskich woj. mazowieckiego(w rozumieniu przepisów KC i zgodnie z definicją GUS opartej na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rej. TERYT) w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, w tym os. należących do grup defaworyzowanych tj. 80 kobiet, 12 os. (2K i 10M) z niepełnosprawnościami oraz 12 os. (2K i 10M) powyżej 50 r.ż.  

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni faworyci- program reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 860 732,12 zł, wysokość dofinansowania: 1 767 665,12 zł, wysokość wkładu UE: 1 488 585,70 zł.

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.

Okres realizacji: od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bierna zawodowo, niezarejestrowana w PUP w wieku 30 lat i więcej należąca co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca na obszarze wiejskim województwa mazowieckiego, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i zgodnie z definicją GUS, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT (dostęp: http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx)

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 100 osób, w tym:

 • 80 kobiet,
 • 12 osób (2K i 10M) z niepełnosprawnościami,
 • 12 osób (2K i 10M) powyżej 50 r.ż.  

 

ZAKRES PROJEKTU:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Obligatoryjnie dla wszystkich uczestników, 100 osób

 • Indywidualne spotkania z doradcą celem opracowania IPD
 • Indywidualne spotkania z psychologiem w oparciu o IPD
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe

 

W wyniku IPD uczestnicy będą mieli możliwość udziału w:

 

2. Szkolenia zawodowe, 20 osób:

 • Szkolenie zawodowe Opiekun osób starszych - 2 gr x 10 os x 228 godz.

 

3. Szkolenia miękkie nadające kompetencje w danym obszarze tematycznym, 60 osób

 • Lider zespołu (15 os x 48 godz.),
 • Pracownik Obsługi Klienta (15 os x 48 godz.),
 • Konsultant HR (15 os x 128 godz.)
 • Przedstawiciel Handlowy (15 os x 128 godz.)

 

4. Staże zawodowe – 70 os x 3 m-cy

 

Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w jednej z zaplanowanych czterech ścieżek wsparcia:

 • Ścieżka 1 - formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe
 • Ścieżka 2 - formy obligatoryjne + szkolenia miękkie
 • Ścieżka 3 - formy obligatoryjne + staże zawodowe
 • Ścieżka 4 - formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe/miękkie + staże zawodowe

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od: 01.03.2017 do 30.04.2017 r.

Ocena formularzy odbywać się będzie na bieżąco w cyklach 2 razy w miesiącu.
W pierwszej kolejności oceniane będą formularze, które wpłyną do Beneficjenta do dnia 14.03.2017 r., następnie formularze, które wpłyną od 15.03.2017 r. do 28.03.2017 r., później od 01.04.2017 r. do 14.04.2017 r. i w ostatniej turze od 15.04.2017 r. do 30.04.2017 r.

Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny!

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

 • Informacja o uczestnikach projektu
 • Ankieta motywacji wzięcia udziału w projekcie
 • Oświadczenie uczestnika projektu - dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenia uczestnika projektu - dotyczące spełnienia warunków kwalifikowania do udziału w projekcie
 • Inne (jeżeli dotyczy)

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować poprawność i kompletność wypełnionych dokumentów oraz liczba punktów uzyskanych podczas ich oceny.

Ocena formularzy odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

 

Kryteria rekrutacji formalne:

Ocena formalna polega na:

 • przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa powyżej,
 • spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj. 

- uczestnik projektu jest osobą bierną zawodowo

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka na obszarze woj. mazowieckiego wyłącznie na terenach wiejskich

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 30 roku życia

- uczestnik projektu należy co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety

 

Ocena spełnienia kryteriów formalnych dokonywania będzie w oparciu o kryterium „spełnia”/„nie spełnia”
Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie

 

Kryteria rekrutacji merytoryczne - ankieta motywacji uczestników do wzięcia udziału w projekcie (+ 0-48 pkt)

Ocena dokonana przez doradcę zawodowego. Najwyższa liczba punktów, tj. 48 pkt. przyznana będzie kandydatom, którzy wykażą bardzo wysoki poziom motywacji zmiany aktualnego statusu na rynku pracy. Ankieta motywacji pozwala wytypować okoliczności wpływające dodatnio lub ujemnie na motywację kandydata i tym samym pomóc w znalezieniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Osoby, które przynależą do więcej niż jednej z poniższych grup otrzymają dodatkowe 5 pkt. punktów premiujących:

- uczestnik projektu jest kobietą

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 50 r.ż

- uczestnik projektu jest osobą z niepełnosprawnościami

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Informacja o uczestnikach
 3. Ankieta motywacji
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu
 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu kwalifikowalnośćv
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie
 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

KONTAKT:

Monika Cyran

tel. 22/ 839 55 99,

@ : projekt82WM@mcs.edu.pl

 

 

"Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa Kujawsko-Pomorskiego" (woj. kujawsko-pomorskie)

 

 

24.05.2018 r. 

 

UWAGA!

w dniach 04-13.06.2018 r. prowadzony będzie nabór dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej dla grupy GR3 i GR4

 

 

 

23.05.2018 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 17.05.2018 r.

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

0015_043

spełnia

0015_044

spełnia

0015_045

rezygnacja

0015_046

spełnia

0015_047

spełnia

0015_048

spełnia

0015_049

spełnia

0015_050

spełnia

0015_051

spełnia

0015_052

spełnia

0015_053

nie spełnia

0015_054

spełnia

0015_055

spełnia

0015_056

spełnia

0015_057

spełnia

0015_058

spełnia

0015_059

spełnia

0015_060

nie spełnia

0015_061

spełnia

0015_062

spełnia

0015_063

spełnia

0015_064

spełnia

 

Tym samym skompletowana została 3 i 4 grupa uczestników 

W skład grupy GR 3 wchodzą:

LP

Nr ewidencyjny

1

0015_043

2

0015_044

3

0015_046

4

0015_047

5

0015_048

6

0015_049

7

0015_050

8

0015_052

9

0015_054

 

W skład grupy GR 4 wchodzą:

LP

Nr ewidencyjny

1

0015_055

2

0015_056

3

0015_057

4

0015_058

5

0015_059

6

0015_060

7

0015_061

8

0015_062

9

0015_063

10

0015_064

18.05.2018 r. 

UWAGA!

Z uwagi na konieczność wypłat wszystkich dotacji maksymalnie do dnia 30.06.2018 r. zmianie ulega par. 6 pkt. 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Punkt otrzymuje brzmienie:

6. Beneficjent powiadamia Uczestników o terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru. Informacja o terminie naboru zamieszczana jest również na stronie internetowej Beneficjenta. Minimalny czas naboru wynosi 10 dni kalendarzowych.

 

17.05.2018 r. 

UWAGA!

ZAMYKAMY rekrutację do projektu!

Dnia 17.05.2018 r. liczba zgłoszeń przekroczyła zaplanowana w projekcie liczbę miejsc zatem rekrutacja do projektu zostaje zamknięta.

 

 

04.05.2018 r. 

 

UWAGA!

w dniach 14.05 - 04.06.2018 r. prowadzony będzie nabór dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej dla grupy GR2

 

19.04.2018 r. 

Skompletowana została 2 grupa uczestników - GR2

W skład grupy wchodzą:

LP

Nr ewidencyjny

1

0015_024

2

0015_029

3

0015_030

4

0015_031

5

0015_032

6

0015_033

7

0015_034

8

0015_035

9

0015_036

10

0015_038

11

0015_039

12

0015_040

13

0015_041

14

0015_042

15

0015_051


 

16.04.2018 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 15.04.2018 r.

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_032

spełnia

2

0015_033

spełnia

3

0015_034

spełnia

4

0015_035

spełnia

5

0015_036

spełnia

6

0015_037

nie spełnia

7

0015_038

spełnia

8

0015_033

spełnia

9

0015_039

spełnia

10

0015_040

spełnia

11

0015_041

spełnia

12

0015_042

spełnia

 

 

04.04.2018 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 31.03.2018 r.

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_031

spełnia

 

21.03.2018 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 15.03.2018 r.

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_029

spełnia

2

0015_030

spełnia

 

20.03.2018 r. 

WYNIKI oceny biznesplanów - grupa GR1

LP

Nr ewidencyjny

Ocena formalna

Ocena merytoryczna oceniający 1

Ocena merytoryczna oceniający 2

Średnia

Dofinansowanie

1

0015_001

spełnia

96

93

94,5

TAK

2

0015_020

spełnia

93

95

94

TAK

3

0015_025

spełnia

93

91

92

TAK

4

0015_017

spełnia

91

89

90

TAK

5

0015_007

spełnia

89

87

88

TAK

6

0015_021

spełnia

89

86

87,5

TAK

7

0015_003

spełnia

90

82

86

TAK

8

0015_008

spełnia

80

84

82

TAK

9

0015_014

spełnia

82

76

79

TAK

10

0015_013

spełnia

75

71

73

TAK

11

0015_009

spełnia

70

67

68,5

TAK

12

0015_022

spełnia

53

49

51

NIE

13

0015_004

 Brak złożonych dokumentow

 

 

 

 

14

0015_005

 Brak złożonych dokumentow

 

 

 

 

15

0015_010

 Brak złożonych dokumentow

 

 

 

 

 

05.03.2018 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 28.02.2018 r.

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_028

rezygnacja

 

07.02.2018 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 31.01.2018 r.

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_027

rezygnacja

 

29.01.2018 r. 

 

UWAGA!

w dniach 06 - 26.02.2018 r. prowadzony będzie nabór dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej dla grupy GR1

 

 

04.01.2018 r. 

Skompletowana została 1 grupa uczestników - GR1

W skład grupy wchodzą:

LP

Nr ewidencyjny

1

0015_001

2

0015_003

3

0015_004

4

0015_005

5

0015_007

6

0015_008

7

0015_009

8

0015_010

9

0015_013

10

0015_014

11

0015_017

12

0015_020

13

0015_021

14

0015_022

15

0015_025

 

20.12.2017 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 15.12.2017 r.

 

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_025

spełnia

2

0015_026

rezygnacja

 

06.12.2017 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 30.11.2017 r.

 

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_023

rezygnacja

2

0015_024

spełnia

 

16.11.2017 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 14.11.2017 r.

 

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_020

spełnia

2

0015_021

spełnia

3

0015_022

spełnia

 

06.11.2017 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 31.10.2017 r.

 

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_017

spełnia

2

0015_018

nie spełnia

3

0015_019

nie spełnia

 

26.10.2017 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 18.10.2017 r.

 

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_013

spełnia

2

0015_015

nie spełnia

3

0015_016

rezygnacja

 

13.10.2017 r. 

WYNIKI oceny formalnej zgłoszeń, które wpłynęły w terminie do 30.09.2017 r.

 

LP

Nr ewidencyjny kandydata

Ocena formalna

1

0015_001

spełnia

2

0015_002

nie spełnia

3

0015_003

spełnia

4

0015_004

spełnia

5

0015_005

spełnia

6

0015_006

rezygnacja

7

0015_007

spełnia

8

0015_008

spełnia

9

0015_009

spełnia

10

0015_010

spełnia

11

0015_011

nie spełnia

12

0015_012

rezygnacja

14

0015_014

spełnia

 

 

02.10.2017 r.

 

UWAGA!
W dniach 3-5 października 2017 roku biuro będzie nieczynne. Zapraszamy 10 października.

 

30.09.2017 r.

UWAGA!

WYDŁUŻAMY rekrutację do projektu!

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie ciągłym do wyczerpania miejsc 

 

Zgodnie z par. 5 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji informujemy, iż z powodu nie otrzymania zakładanej w projekcie liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostaje wydłużony.

Od dnia 01.10.2017 r. rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do wyczerpania dostępnej w projekcie liczby miejsc.

 

Zgłoszenia, które wpłynęły do dnia 30.09.2017 r. włącznie ocenione zostaną na regulaminowym Posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej (PKR 1) w terminie 10 dni roboczych od pierwotnego terminu zakończenia naboru formularzy rekrutacyjnych.

Zgłoszenia otrzymane od 01.10.2017 r. oceniane będą na specjalnych Posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej:

PKR 2 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.10 - 18.10.2017 r. 

PKR 3 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 19.10 - 31.10.2017 r.

PKR 4 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.11 - 14.11.2017 r.

PKR 5 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 15.11 - 30.11.2017 r.

PKR 6 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.12 - 15.12.2017 r.

PKR 7 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 16.12 - 31.12.2017 r.

PKR 8 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.01 - 14.01.2018 r.

PKR 9 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 15.01 - 31.01.2018 r.

PKR 10 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.02 - 15.02.2018 r.

PKR 11 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 16.02 - 28.02.2018 r.

PKR 12 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.03 - 15.03.2018 r.

PKR 13 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 16.03 - 31.03.2018 r.

PKR 14 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.04 - 15.04.2018 r.

PKR 15 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 16.04 - 30.04.2018 r.

PKR 16 - ocenie zostaną poddane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie 01.05 - 17.05.2018 r.

  

 

W przypadku wyczerpania dostępnych w projekcie miejsc, tj. uzyskania bądź przekroczenia na danym PKR łącznej liczby 48 formularzy zgłoszeniowych rekrutacja zostanie zamknięta. Prosimy więc nie odkładać terminu zgłoszenia się do projektu. Może się bowiem okazać, iż już na PKR 2 osiągniemy zakładaną liczbę zgłoszeń i rekrutacja zostanie zamknięta. W takiej sytuacji kolejne zaplanowane PKR nie odbędą się a otrzymane formularze potraktowane będą jako otrzymane po terminie i nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

 

O zamknięciu rekrutacji bądź ewentualnych kolejnych terminach specjalnych PKR poinformujemy oddzielnym komunikatem.

 

W ramach każdego PKR formularze zgłoszeniowe zostaną ocenione zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji. 

Szczegółowe zasady dotyczące zasad, przebiegu i kryteriów rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są w wersji .pdf do pobrania ze strony lub w biurze projektu.

Zapraszamy do składania aplikacji

Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny!

 

05.09.2017 r.

 

UWAGA! rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 12-30 września 2017 r. 

 

Termin rekrutacji może zostać zmieniony w przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników projektu albo w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych (gdy liczba zgłoszeń przekroczy 82 zgłoszenia, rekrutacja jest zamykana)

Szczegółowe zasady dotyczące zasad, przebiegu i kryteriów rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne są w wersji .pdf do pobrania ze strony lub w biurze projektu.

Zapraszamy do składania aplikacji

Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny!

 

10.07.2017 r.

IDEA:

 

Celem Projektu „Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa Kujawsko-Pomorskiego” nr RPKP.08.02.00-14-0015/16 jest wzrost zdolności do samozatrudnienia 48 os.(29K,19M) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych lub uczących się w woj. kujawsko-pomorskim (min.80% z nich zamieszkuje na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa, wg. danych na 31 grudzień 2015 r.) poprzez działania szkoleniowo-doradcze, wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej i wsparcie pomostowe z czego 41 os. (25K,16M) rozpocznie działalność gospodarczą tworząc minimum 46 miejsc pracy w okresie od 07.2017 do 12.2018

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa Kujawsko-Pomorskiego” nr RPKP.08.02.00-14-0015/16 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 912 435.06 zł, wysokość dofinansowania: 1 864 780.60  zł, wysokość wkładu UE: 1 625 569.80  zł.

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, powyżej 29 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup: os. powyżej 50 roku życia, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca lub ucząca się na obszarze  województwa kujawsko - pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 48 osób - 29 K, 19 M, w tym:

ok.60% to osoby bezrobotne - 29 (17K,12M)

ok.40% to os. bierne zawodowo - 19 (11K,8M)

min.80% to os. zamieszkałe na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego woj., według danych na 31 grudzień 2015r* - 39 (23K,16M) - 

* powiaty: Włocławski, Lipnowski, Radziejowski, Sępoleński, Aleksandrowski, Chełmiński, Inowrocławski, Wąbrzeski, Nakielski, Golubsko-dobrzyński, Grudziądzki, Żniński, m. Włocławek, Mogileński, Rypiński, Toruński, m. Grudziądz

 

FORMY WSPARCIA:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Doradztwo zawodowe zrealizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godz. na osobę celem opracowania indywidualnego planu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki

2. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości w wymiarze 56 godz. zrealizowane w 4 gr. 12osobowych w ciągu 8 dni po 7 godzin dziennie. W ramach szkolenia omówione zostaną m.in następujące zagadnienia:

działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,

księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,

reklama i inne działania promocyjne,

źródła finansowania działalności gospodarczej,

sporządzenie biznesplanu i jego realizacja

motywacja i kreowanie własnej wartości,

negocjacje biznesowe,

pozyskanie i obsługa klienta,

radzenie sobie ze stresem i konfliktem,

asertywność

3. Doradztwo biznesowe zrealizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 8 godz. na osobę dotyczące m.in. przygotowania biznesplanu, zarządzania firmą, zarządzania finansami, wdrażania strategii rozwoju firmy, promocji produktów/usług, rozwiązywania problemów.

4. Przyznanie i wypłacenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 398,68 zł dla 41 Uczestników/Uczestniczek projektu

5. Wsparcie pomostowe doradczo-szkoleniowe świadczone w czasie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spotkań indywidualnych z doradcą biznesowym lub w formie szkoleń zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestnika/Uczestniczki projektu w wymiarze średnio 24 godz./osoba

6. Wsparcie pomostowe finansowe świadczone w czasie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (+ możliwość ubiegania się o wsparcie na kolejnych 6 miesięcy) polegające na wsparciu finansowym w kwocie 1200 zł miesięcznie (+ 1000 zł miesięcznie w kolejnych 6 miesiącach) 

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja do projektu zaplanowana jest na miesiąc sierpień-wrzesień 2017 r. Dokładny termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi niezwłocznie po ich zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Ogólne zasady rekrutacji:

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

Ocena formularzy odbywać się będzie w 2 etapach: ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego oraz weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności.

 

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować poprawność i kompletność wypełnionych dokumentów oraz liczba punktów uzyskanych podczas ich oceny.

 

ETAP I - ocena formularzy rekrutacyjnych.

Odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

Kryteria formalne:

Ocena formalna polega na:

przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj. 

- uczestnik projektu jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 29 roku życia

- uczestnik projektu należy co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne

Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie

 

Kryteria merytoryczne:

Ocenie poddany zostanie opis planowanej do założenia przez Kandydata/Kandydatkę działalności gospodarczej, za który będzie można otrzymać 60 pkt.

 

ETAP II - weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności

Ocena dokonana zostanie przez doradcę zawodowego za pomocą rozmowy i/lub testu. Ocenie poddane zostaną predyspozycje osobowościowe Kandydata/Kandydatki, motywacja, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia pkt. to 40 pkt.

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji i oceny zawarty będzie w Regulaminie rekrutacji, udostępnionym w dniu uruchomienia rekrutacji do projektu.

 

KONTAKT:

Maja Nymka

tel. 531-413-005

poniedziałek - czwartek w godzinach 10.00 - 17.00

@ : rekrutacja0015@mcs.edu.pl

Pliki do pobrania:

"Kompetencje językowe i zawodowe dla Pomorzan" (woj. pomorskie)

 

16.11.2018 r.

Informujemy, iż w ramach projektu wprowadziliśmy następujące zmiany:

1. Okres realizacji projektu uległ wydłużeniu do dnia 30.09.2019 r. 

2. Moduł szkoleń komputerowych został zastąpiony modułem szkoleń zawodowych. W ramach zadania możliwa jest realizacja niżej wymienionych szkoleń:

 1. KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM – PODNOŚNIKOWE, 60 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)
 2. Samodzielny Księgowy, 80 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)
 3. Kurs prawa jazdy - kategoria B, 60 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)
 4. Kurs prawa jazdy - kategoria C/D – 60 lub 80 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)

 Efektem ww. szkoleń jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji, których osiągnięcie zostanie sprawdzone w wyniku walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

3. Zmianie uległ tytuł projektu na „Kompetencje językowe i zawodowe dla Pomorzan”

4. Powiększyliśmy również grupę docelową projektu o osoby z wykształceniem powyżej ISCED 3 (20% GD) oraz dopuściliśmy do uczestnictwa w projekcie większa liczbe osób pracujących

Zachęcamy do zgłaszania się!

 

 

13.06.2017 r.

Rozpoczynamy realizację nowego projektu! Poniżej znajdziecie Państwo garść najważniejszych informacji o projekcie.

!Zapraszamy do udziału!

 

IDEA:

 

Celem Projektu „Kompetencje językowe i TIK dla Pomorzan” nr RPPM.05.05.00-22-0073/16 jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 240 os.(149K,91M)w wieku 18 lat i więcej uczących się, pracujących, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)na obszarze woj.pomorskiego,w tym: -24 os.w wieku 18-24 lata -216 os.w wieku 25 lat i więcej -192 os.w wieku 50 lat i więcej -240 os.o niskich kwalifikacjach -43 os.bezrobotne -173 os.bierne zawodowo -24 os.pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji w zakresie TIK i j.obcych.

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Kompetencje językowe i TIK dla Pomorzan” nr RPPM.05.05.00-22-0073/16 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 034 775,36  zł, wysokość dofinansowania: 1 879 559,06   zł.

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.

Okres realizacji: od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu są osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej mieszkające na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 240 osób, w tym:

 • 172 osoby bierne zawodowo, 43 osoby bezrobotne, 24 osoby pracujące
 • 240 osób o niskich kwalifikacjach
 • 24 osoby w wieku 18-24 lata, 192 osoby w wieku 50 lat i więcej, 24 osoby w wieku 25-49 lat
 • 149 kobiet, 91 mężczyzn
 • 19 osób z niepełnosprawnościami

 

ZAKRES PROJEKTU:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Realizacja szkoleń w zakresie języków obcych (j. angielski, j.niemiecki)

 • kurs języka angielskiego - realizowany na poziomach A1 - B1.

Kurs na każdym poziomie trwa 2 semesty x 60 godz.= 120 godz. łącznie.

Efektem kursu będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i możliwość uzyskania certyfikaty językowego adekwatnego do danego poziomu realizowanego kursu.

 • kurs języka niemieckiego - realizowany na poziomach - A1 i A2

Kurs na każdym poziomie trwa 2 semesty x 60 godz.= 120 godz. łącznie.

Efektem kursu będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i możliwość uzyskania certyfikaty językowego adekwatnego do danego poziomu realizowanego kursu:

2. Realizacja szkoleń zawodowych

Szkolenie zrealizowane zostaną na dwóch poziomach:

 1. KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM – PODNOŚNIKOWE, 60 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)
 2. Samodzielny Księgowy, 80 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)
 3. Kurs prawa jazdy - kategoria B, 60 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)
 4. Kurs prawa jazdy - kategoria C/D – 60 lub 80 godzin, 30 osób (3 gr szkol x 10 os.)

 Efektem ww. szkoleń jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji, których osiągnięcie zostanie sprawdzone w wyniku walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

 

3. ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

Ocena formularzy odbywać się będzie w 2 etapach: ocena formalna i merytoryczna.  

 

Kryteria rekrutacji formalne:

Ocena formalna polega na:

 • przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika - przetwarzanie danych osob, Oświadczenie uczestnika - przetwarzanie danych osob, Oświadczenie uczestnika-kwalifikowalność do grupy, Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie)
 • spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj.: 

- uczestnik projektu jest osobą w wieku aktywnym zawodowo pow. 18 r.ż.

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka, uczy się lub pracuje na obszarze woj. pomorskiego

 

Ocena spełnienia kryteriów formalnych dokonywania będzie w oparciu o kryterium „spełnia”/„nie spełnia” 
Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie.

 

Kryteria rekrutacji merytoryczne:

Ocena merytoryczna polega na ocenie uzasadnienia chęci uczestnictwa w projekcie. Ocenie podlegać będzie:

- przydatność szkolenia w pracy zawodowej (osoby pracujący) lub przydatność szkolenia w odniesieniu do chęci zmiany lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych w kontekście znalezienia zatrudnienia (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) - 1-10 pkt

- motywacja do podniesienia kwalifikacji zawodowych - 1-5 pkt

Łącznie na tym etapie oceny uzyskać można 15 pkt.

 

Wszystkie formularze zgłoszeniowe zostaną dodatkowo poddane ocenie pod względem spełnienia kryteriów premiujących. Punkty premiujące zostaną przyznane za przynależności do grup defaworyzowanych na rynku pracy tj.:

- wykształcenie ponadgimnazjalne - 1 pkt, gimnazjalne - 2 pkt, podstawowe - 3 pkt

- kobiety - 2 pkt 

- osoby z niepełnosprawnościami - 2 pkt

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na dole strony. Dokumenty należy przesłać mailem (skan) bądź dostarczyć osobiście na adres biura projektu.

 

KONTAKT:

Biuro projektu znajduje się w Rumii przy ul. Dębogórskiej 132/4 - siedziba firmy Debate Sp. z o.o.

W sprawie dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z Panią Mirosławą Boniecką - kursy językowe (mirka@attain.pl, 881-379-323) lub Panią Moniką Cyran - szkolenia zawodowe (m.cyran@mcs.edu.pl, 504-166-390)

 

Załączniki do pobrania:

 

„Akademia TIK i języków obcych” (woj. pomorskie)

 

 

 

IDEA:

 

Celem Projektu Akademia TIK i języków obcych” nr RPPM.05.05.00-22-0098/16 jest w okresie od 01.05.2017 do 28.02.2018 poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 250 os.(130K,120M)w wieku 25 lat i więcej uczących się, pracujących, zamieszkujących(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)na obszarze woj.pomorskiego,w tym: -200 os.w wieku 50 lat i więcej -200 os.o niskich kwalifikacjach -8 os.bezrobotnych -104 os.biernych zawodowo -138 os.pracujących(w tym 125 pracowników sektora mikro,małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji w zakresie TIK i j.obcych.

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Akademia TIK i języków obcych” nr RPPM.05.05.00-22-0098/16 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 112 606,40   zł, wysokość dofinansowania: 945 715,44  zł.

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.

Okres realizacji: od 01.05.2017 r. do 28.02.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu są osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej, powyżej 25 roku życia mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 250 osób, w tym:

 • 8 osób bezrobotnych
 • 104 osób biernych zawodowo
 • 138 osób pracujących (w tym 125 pracowników sektora mikro,małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych)
 • 200 osób o niskich kwalifikacjach
 • 200 osób powyżej 50 r.ż.
 • 130 kobiet, 120 mężczyzn
 • 20 osób z niepełnosprawnościami

 

ZAKRES PROJEKTU:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Realizacja szkoleń w zakresie języków obcych (j. angielski, j.niemiecki, j. francuski)

 • kurs języka angielskiego - realizowany na poziomach - A2 (30os), B1 (40os), B2 (50os), B2 biznesowy (30os)

Kurs na każdym poziomie trwa 2 semesty x 60 godz.= 120 godz. łącznie.

Efektem kursu będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i możliwość uzyskania certyfikaty językowego Cambridge English adekwatnego do danego poziomu realizowanego kursu:

poz. A2 - Egzamin Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English dla dorosłych, który pokazuje, że znasz angielski na podstawowym poziomie.

poz. B1 - Egzamin Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje Ci także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy.

poz. B2 - Egzamin First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

poz. B2 biznesowy - Business Vantage jest znany także pod nazwą Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). To drugi z serii trzech egzaminów Cambridge English z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu poświadcza, że posługujesz się angielskim w środwisku biznesowym. Poziomem trudności odpowiada on egzaminowi Cambridge English: First (FCE), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym.

 • kurs języka niemieckiego - realizowany na poziomach - A1 (10os.), A2 (30os), B1 lub B2 (10 os)

Kurs na każdym poziomie trwa 2 semesty x 60 godz.= 120 godz. łącznie.

Efektem kursu będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i możliwość uzyskania certyfikaty językowego Goethe-Zertifikat adekwatnego do danego poziomu realizowanego kursu:

poz. A1 - Egzamin Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza najbardziej podstawową znajomość języka. 

poz. A2 - Egzamin Goethe-Zertifikat A2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który zakłada podstawową znajomość języka. 

poz. B1 - Egzamin Goethe-Zertifikat B1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności.

poz. B2 - Egzamin Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych. Potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym

 • kurs języka francuskiego- realizowany na poziomach - A1 (10os.), A2 (30os), B1 lub B2 (10 os)

Kurs na każdym poziomie trwa 2 semesty x 60 godz.= 120 godz. łącznie.

Efektem kursu będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i możliwość uzyskania certyfikaty językowego Goethe-Zertifikat adekwatnego do danego poziomu realizowanego kursu:

poz. A1 - Egzamin DELF A1 jest egzaminem z języka francuskiego dla dorosłych, który potwierdza, że potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.

poz. A2 - Egzamin DELF A2 jest egzaminem z języka francuskiego dla dorosłych, który potwierdza, że potrafisz porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, znasz obiegowe formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym.

poz. B1 - Egzamin DELF B1 jest egzaminem z języka francuskiego dla dorosłych, który potwierdza, że potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.

poz. B2 - Egzamin DELF B2 jest egzaminem z języka francuskiego dla dorosłych, który potwierdza, że potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.

 

2. Realizacja szkoleń komputerowych w zakresie TIK, tj. kompetencji cyfrowych

Szkolenie zrealizowane zostaną na trzech poziomach:

A - poz. podstawowy - 100 os.

B - poz. średniozaawansowany - 120 osób

C - poz. zaawansowany - 30 osób

Kurs na każdym poziomie trwa 80 godzin.

Każde szkolenie obejmować będzie następujące 3 obszary i 13 kompetencji (zg z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP):
I.INFORMACJA
1.1.Przegląd. szukanie i filtrowanie informacji
1.2.Ocena informacji
1.3.Przechowywanie i wyszukiwanie inform.
II.KOMUNIKACJA
2.1.Komunikacja z wykorzyst. narzędzi cyfrowych i aplikacji
2.2.Dzielenie się inform.i zasobami
2.3.Aktywność obywatelska online
2.4.Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
2.5. Netykieta
2.6. Zarządzanie tożsamością cyfrową
III.TWORZENIE TREŚCI
3.1 Tworzenie treści
3.2 Integracja i przetwarzania treści
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
3.4 Programowanie.

Efektem kursu będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i możliwość uzyskania certyfikaty umiejętności komputerowych ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) adekwatnego do danego poziomu realizowanego kursu.

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

Ocena formularzy odbywać się będzie w 2 etapach: ocena formalna i merytoryczna.  

 

Kryteria rekrutacji formalne:

Ocena formalna polega na:

 • przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika - przetwarzanie danych osob, Oświadczenie uczestnika - przetwarzanie danych osob, Oświadczenie uczestnika-kwalifikowalność do grupy, Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie)
 • spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj.: 

- uczestnik projektu jest osobą w wieku aktywności zawodowej powyżej 25 r.ż.

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka, uczy się lub pracuje na obszarze woj. pomorskiego

 

Ocena spełnienia kryteriów formalnych dokonywania będzie w oparciu o kryterium „spełnia”/„nie spełnia” 
Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie.

 

Kryteria rekrutacji merytoryczne:

Ocena merytoryczna polega na ocenie uzasadnienia chęci uczestnictwa w projekcie. Ocenie podlegać będzie:

- przydatność szkolenia w pracy zawodowej (osoby pracujący) lub przydatność szkolenia w odniesieniu do chęci zmiany lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych w kontekście znalezienia zatrudnienia (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) - 1-10 pkt

- motywacja do podniesienia kwalifikacji zawodowych - 1-5 pkt

Łącznie na tym etapie oceny uzyskać można 15 pkt.

 

Wszystkie formularze zgłoszeniowe zostaną dodatkowo poddane ocenie pod względem spełnienia kryteriów premiujących. Punkty premiujące zostaną przyznane za przynależności do grup defaworyzowanych na rynku pracy tj.:

- wykształcenie ponadgimnazjalne - 1 pkt, gimnazjalne - 2 pkt, podstawowe - 3 pkt

- kobiety - 2 pkt 

- osoby z niepełnosprawnościami - 2 pkt

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na dole strony.

 

KONTAKT:

Biuro projektu znajduje się w Rumii przy ul. Dębogórskiej 132/4 - siedziba firmy Debate Sp. z o.o.

W sprawie dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z Panią Nicolą Egwuatu:

tel. 505 271 307

nicola.e@debate.pl

 

Załączniki do pobrania:

 

„Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0088/17 (województwo pomorskie)

19.02.2019 r.

II TURA REKRUTACJI 

Informujemy, iż ocena formularzy zgłoszeniowych zostaje wydłużona o 10 dni roboczych z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń.

 

06.02.2019 r.

 

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków o dotację - po uwzględnieniu procedury odwoławczej:

LPNr wnioskuOcena merytoryczna - średniaRekomendacja do dofinansowaniaRekomendowana kwota dotacjiUwagi
104/201887tak24 330,24 zł 
214/201886tak24 330,24 zł 
305/201886tak24 330,24 zł 
401/201882tak24 330,24 zł 
507/201881tak24 330,24 zł 
602/201881tak24 330,24 złWniosek po procedurze odwoławczej
703/2018 80tak24 330,24 złWniosek po procedurze odwoławczej
815/201877tak24 330,24 zł 
910/201876tak24 330,24 zł 
1013/201869tak24 330,24 zł 
1108/201867tak24 295,00 zł 
1206/201866tak24 330,24 zł 
1311/201866tak24 330,24 złWniosek po procedurze odwoławczej
1409/201859nie - poniżej 60% pkt0,00 złWniosek po procedurze odwoławczej
1512/201848nie - poniżej 60% pkt0,00 złOdwołanie uznane za niezasadne

 

03.01.2019 r.

II TURA REKRUTACJI 

Informujemy, iż II tura rekrutacji zostaje przedłużona do dnia 31.01.2019 r. 

Zachęcamy do zgłaszania się!!

 

14.12.2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków o dotację:

LPNr wnioskuOcena merytoryczna - średniaRekomendacja do dofinansowaniaRekomendowana kwota dotacji
104/201887tak24 330,24 zł
214/201886tak24 330,24 zł
305/201886tak24 330,24 zł
401/201882tak24 330,24 zł
507/201881tak24 330,24 zł
615/201877tak24 330,24 zł
710/201876tak24 330,24 zł
813/201869tak24 330,24 zł
908/201867tak24 295,00 zł
1006/201866tak24 330,24 zł
1111/201866tak - negocjacje budżetowe19 400,00 zł
1209/201859nie - poniżej 60% pkt0,00 zł
1303/2018 56nie - poniżej 60% pkt0,00 zł

14

02/201852nie - poniżej 60% pkt0,00 zł
1512/201848nie - poniżej 60% pkt0,00 zł

Karty oceny wraz z uzasadnieniem zostaną Państwu przesłane drogą elektroniczną. Ostateczna lista osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu zostanie zatwierdzono po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny.

 

 

!!! UWAGA wznawiamy rekrutację do projektu !!!

TURA II

Rekrutacja prowadzona będzie do 31.12.2018 r.

 

 

 

19.11.2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Wyniki oceny formalnej złożonych wniosków o dotację:

LP

Nr ewidencyjny

Ocena formalna

Ocena formalna 2 – po uzupełnieniach/odwołaniach

1

01/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

2

04/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

nd

3

10/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

4

16/2018

wniosek odrzucony

Odwołanie od oceny - wniosek odrzucony

5

06/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

6

14/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

7

05/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

8

09/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

9

12/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

10

07/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

11

03/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

12

08/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

nd

13

11/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

nd

14

17/2018

wniosek odrzucony

Brak odwołania

15

15/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

wniosek poprawny pod względem formalnym

16

18/2018

wniosek odrzucony

Odwołanie od oceny - wniosek odrzucony

17

02/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

18

13/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

 

 

04.10.2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Uwaga! W terminie 12.10.2018 r – 02.11.2018 r. (15 dni roboczych) prowadzony będzie nabór dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej dla pierwszych dwóch grup uczestników.

 

 

21.08.2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych musimy zamknąć biuro projektu. Nowa lokalizacja biura zostanie podana niezwłocznie po jego uruchomieniu. 

 

13.03.2018 r.

!!! UWAGA rozpoczynamy rekrutację do projektu !!!

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 28.03 do 30.04.2018 r.

 

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 31.07.2018 r.

 

Rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie w ramach ścieżki 1 i 2 prowadzona jest rozłącznie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji dostępne są w Regulaminie rekrutacji (do pobrania na dole strony)

 

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja0088@mcs.edu.pl

 

16.10.2017 r.

IDEA:

 

Celem Projektu „Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0088/17 jest w okresie od X.2017 do III.2019 r., zwiększenie aktywności i dostosowanie potencjału zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy 120(72K, 48M) mieszkańców woj.pomorskiego (w roz.KC) przewidzianych do zwolnienia, należących co najmniej do jednej z gr: ON, os.w wieku 50 lat i więcej, K, os.o niskich kwalifikacjach, os.poniżej 30 r.ż.,przy czym ON, os.w wieku 50 lat i więcej, K, os. o niskich kwalifikacjach stanowią m.in.80%GD proj. łącznie.

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0088/17 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:  2 993 344,20 zł, wysokość dofinansowania: 2 843 676,99 zł,  wysokość wkładu UE:  2 544 342,57 zł

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.

Okres realizacji: od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie  pracownik przewidziany do zwolnienia, tj. pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego  lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,  należące co najmniej do jednej z grup osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety, osoby poniżej 30 roku życia.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane wyłącznie do pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Minimum 80% uczestników projektu stanowić będą (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety oraz 50% uczestników stanowić będą pracownicy, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca lub ucząca się na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 120 osób, w tym:

 • Osoby z niepełnosprawnościami – 12 osób (10% uczestników)
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej – 20 osób (17% uczestników)
 • Osoby poniżej 30 roku życia – 20 osób (17% uczestników)
 • Osoby w wieku 30-49 lat – 80 osób (66% uczestników)
 • Kobiety – 72 osoby (60% uczestników)
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – 6 osób (5% uczestników)

 

FORMY WSPARCIA:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące:

a) indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem IPD

Na podstawie IPD uczestnicy będą kierowani do uczestnictwa w projekcie w ramach 2 dostępnych ścieżek wsparcia:

 • Ścieżka 1 - Usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące:

a) szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji kluczowych na rynku pracy:

- warsztat z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - 6 gr x 10 os. x 6 godz.

- warsztat z zakresu komunikacji i umiejętności społecznych - 6 gr x 10 os. x 6 godz.

- warsztat z zakresu pisania CV oraz listu motywacyjnego i symulacja rozmowy kwalifikacyjnej - 6 gr x 10 os. x 4 godz.

Każdy z warsztatów zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu poświadczającego nabyte kompetencje.

b) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych:

- zakres i tematyka szkoleń zawodowych zostanie określona w momencie przeprowadzania IPD i będzie dostosowana do aktualnych potrzeb uczestnika oraz potrzeb i wymogów rynku pracy.

Szkolenia zakończą się formalnym potwierdzeniem nabycia kwalifikacji zawodowych i otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu uznawanego na rynku pracy.

c) staże zawodowe służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu:

- staże będą miały formę 3 miesięcznej praktyki zawodowej

- staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi realizowanymi przed ich rozpoczęciem

- podczas stażu każdy z uczestników zapewnione będzie miał pełne ubezpieczenie społeczne, badania medycyny pracy, ubezpieczenie NWW oraz co miesięczne stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł brutto.

c) pośrednictwo pracy

 • Ścieżka 2 - wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, obejmujące:

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z IPD:

- szkolenie "Podstawy przedsiębiorczości - jak założyć działalność gospodarczą" - 6 gr x 10 os. x 18 godz

- szkolenie "Sporządzenie biznesplanu" - 6 gr x 10 os x 14 godz

- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie prawidłowego wypełnienia, opracowania i skompletowania wniosku o datację

b) pomoc finansową w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej:

- udzielenie jednorazowej dotacji w wysokości 24 330,24 zł dla 45 os. (75% osób)

c) wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej:

- finansowe wsparcie pomostowe podstawowe dla wszystkich osób, które otrzymały dotację w wysokości 2000 zł wypłacane przez 6 miesięcy od dnia założenia działalności

-  finansowe wsparcie pomostowe przedłużone dla 23 os. (50% osób) w wysokości 2000 zł wypłacane przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności

- doradcze wsparcie pomostowe dla wszystkich osób, które otrzymały dotację 

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja do projektu zaplanowana jest na miesiąc marzec/kwiecień 2018 r.  Dokładny termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi niezwłocznie po ich zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Ogólne zasady rekrutacji:

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

Ocena formularzy odbywać się będzie w 2 etapach: ocena formalna formularza rekrutacyjnego oraz ocena doradcy zawodowego dotycząca poziomu motywacji oraz posiadanych predyspozycji zawodowych oraz dodatkowo dla osób, które wybrały udział w projekcie w ramach ścieżki nr 2 - weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności.

 

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować poprawność i kompletność wypełnionych dokumentów oraz liczba punktów uzyskanych podczas ich oceny.

 

ETAP I - ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

Ocena polega na:

a) przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

b) spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj.:

- uczestnik projektu jest osobą przewidzianą do zwolnienia

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka na obszarze woj. pomorskiego

- uczestnik projektu należy co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, poniżej 30 roku życia

dodatkowo dla osób, które wybrały udział w projekcie w ramach ścieżki nr 2:

- uczestnik projektu jest pracownikiem znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Dodatkowo osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety otrzymają + 10 pkt premiujących za przynależność do grupy osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie

 

ETAP II - ocena doradcy zawodowego 

Ocena dokonana zostanie przez doradcę zawodowego za pomocą rozmowy i/lub testu.

Ocenie poddane zostaną:

- poziom motywacji kandydata do uczestnictwa w projekcie

- poziom posiadanych predyspozycji zawodowych

oraz dodatkowo dla osób, które wybrały udział w projekcie w ramach ścieżki nr 2

- poziom predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności. 

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji i oceny zawarty będzie w Regulaminie rekrutacji, udostępnionym co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji uczestników.

 

KONTAKT:

Aleksandra Ratkiewicz - 533-628-183

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Ścieżka szkoleniowa

 

Ścieżka na założenie działalności gospodarczej

Wróć

W górę