• MCS
 • Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

Postanowienia ogólne

Organizatorem szkoleń jest firma MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 14, 00-732 Warszawa [dalej MCS].

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, rozumie się przez to osobę, która ostatecznie weźmie udział w szkoleniu. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Zamawiającym, rozumie się przez to podmiot, który zamawia szkolenie, zgłasza uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego lub dokonuje płatności.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług szkoleniowych realizowanych przez MCS, za wyjątkiem:

 1. Szkoleń realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w projektach otwartych, jeżeli Regulamin obejmujący dane szkolenie przewiduje inne uregulowania
 2. Szkoleń zamkniętych, jeżeli zasady współpracy z Klientem określone w umowie przewidują inne uregulowania

Uczestnictwo

Podstawą zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej MCS w formie on-line lub w siedzibie firmy przy ul. Czerskiej 14 w Warszawie. Inne formy zgłoszenia możliwe są po uprzednim porozumieniu z pracownikami firmy MCS. Zgłaszając się na szkolenie, Uczestnik ma obowiązek wypełnić i dostarczyć w oryginale (pocztą lub osobiście) dokumenty, których lista znajduje się przy informacji o każdym szkoleniu. W przypadku liczby osób przekraczającej ilość miejsc na danym szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

Prawa Uczestnika

Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w Regulaminie daje Uczestnikowi prawo do:

 1. Aktywnego udziału w szkoleniu i korzystania z poszkoleniowych form wsparcia określonych w materiałach dydaktycznych
 2. Korzystania z usług dodatkowych będących w cenie szkolenia, których katalog określany jest każdorazowo w umowie na realizację danego szkolenia
 3. Otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji każdego szkolenia
 4. Otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu
 5. Oceny jakości organizacji i przebiegu szkoleniu poprzez wypełnienie ankiety reakcji na szkolenie będącej częścią ewaluacji oraz bezpośredni kontakt z biurem MCS
 6. W przypadku niezadowolenia z odbytego szkolenia – skorzystania z reklamacji, której zasady określone są w Procedurze Reklamacji dostępnej na stronie internetowej i w siedzibie MCS

Obowiązki Uczestnika

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do:

 1. Potwierdzania własnoręcznym podpisem obecności na szkoleniu oraz skorzystania z usług dodatkowych (jeżeli takie zostały zapewnione, np. nocleg, catering i inne)
 2. Udziału w ewaluacji szkolenia zaplanowanej przez MCS. Standardowa ewaluacja składa się z dwóch poziomów: wypełnienia ankiety reakcji na szkolenie bezpośrednio po jego zakończeniu oraz wypełnienia testów mających na celu sprawdzenie efektów uczenia się. Testy te wypełniane są przed i po zakończeniu szkolenia.

Dane osobowe

MCS zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w tej ustawie. Organizator oświadcza, iż systemy komputerowe wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). MCS nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów: komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a MCS; prawidłowości realizacji szkolenia i jego monitoringu oraz w celach marketingowych.

Wyjątkiem od zasady określonej powyżej, jest wyłącznie realizacja szkolenia w ramach projektu/cyklu szkoleń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w których warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów udzielenia wsparcia, realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości szkolenia. O konieczności udzielenia takiej zgody Uczestnik informowany jest podczas procesu rekrutacji na takie szkolenie.

W każdym momencie Uczestnik ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy.

Zmiana terminu/programu

MCS zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu szkolenia lub dokonania zmiany programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail rezygnacje@mcs.edu.pl. Prawidłowa informacja o rezygnacji musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia, z którego dany Uczestnik rezygnuje. Brak tych informacji może spowodować nieuznanie rezygnacji za dokonaną.

W przypadku wycofania zgłoszenia na 5 lub mniej dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości szkolenia. Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trakcie szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa.

Płatności

Opłata za szkolenie podana jest w złotych polskich. Płatność za szkolenie odbywa się w całości po realizacji usługi, na podstawie faktury dostarczonej bezpośrednio na szkoleniu lub wysłanej pocztą do Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia 100 % należnej za szkolenie opłaty nie przekraczając terminu płatności podanego na fakturze oraz na konto wskazane na fakturze. Wszelkie wpłaty dokonane na rachunek bankowy inny, niż wskazany na fakturze będą uznawane za brak dokonania płatności.

MCS zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ceny szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W takim wypadku, Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów rezygnacji i pisemnie powiadomić MCS o swojej decyzji.

Ochrona własności intelektualnej

Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada MCS. Prawem autorskim chronione są materiały edukacyjne w formie podręczników, ćwiczeń, grafik, tekstów, dźwięków, filmów i inne materiały powstałe w ramach szkoleń.

Wszelkie materiały powstałe w ramach szkoleń upublicznione przez Organizatora można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i wyłącznie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie szkolenia.

Postanowienia końcowe

MCS oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. MCS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z prawem oraz z ich przeznaczeniem.

MCS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników szkolenia wobec innych uczestników lub osób trzecich.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje MCS, przestrzegając zapisów Kodeksu Cywilnego. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

MCS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Wróć

W górę