Wsparcie biznesu

Branża: doradztwo finansowe

Kompetencja: ocena pracownicza

Główne cele: oczekiwaniem klienta było wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która pomogłaby oceniać  pracowników, a w dalszej kolejności rozwijać u nich te kompetencje, które nie są na wymaganym przez organizację poziomie. Klient jako efekt końcowy chciał otrzymać narzędzie oceny pracowniczej w postaci stworzenia profili  kompetencyjnych oraz księgi kompetencji dla wszystkich stanowisk, tak aby menadżerowie mogli według bardzo konkretnych i sprecyzowanych zasad sprawiedliwie oceniać swoich podwładnych. Klient chciał również uzyskać propozycję procesu rozwojowego, który miałby być kolejnym etapem oceny pracowniczej.
Podjęte działania: nasz projekt szkoleniowo-rozwojowy rozpoczęliśmy od stworzenia opisów stanowisk, które są podstawą budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Menadżerowie wszystkich szczebli zostali przeszkoleni z uzupełniania przygotowanej pod potrzeby organizacji formatki opisu stanowiska. Następnie po wyznaczonym czasie menadżerowie przesłali do naszych konsultantów uzupełnione formatki w celu ich zweryfikowania i naniesienia zmian. Następnie nasi konsultanci na podstawie wpisanych zakresów zadań i wynikających z nich kompetencji, stworzyli księgę kompetencji, w której bardzo dokładnie rozpisali wszystkie kompetencje twarde i miękkie na poziomie konkretnych zachowań dla wszystkich stanowisk w organizacji. Po przypisaniu poziomów wymaganych kompetencji dla każdego stanowiska, konsultanci stworzyli tabelę profili kompetencyjnych, które zostały naniesione na arkusz oceny pracowniczej. Według przygotowanej formuły w excelu menadżerowie mogli otrzymać procentowy wynik oceny w 3 zaszeregowaniach: poniżej oczekiwań, zgodnie z oczekiwaniami, wyróżniający się pracownik.
Uzyskane efekty: klient otrzymał nie tylko narzędzie oceny pracowniczej w postaci arkusza ocen, ale również plan rozwojowy w postaci wybranych metod i narzędzi rozwojowych, które menadżerowie po dokonaniu oceny, mogli zastosować dla swoich podwładnych. Dzięki takiej strategii zarządzania zasobami ludzkimi podniósł się poziom motywacji pracowników w organizacji, gdyż konstruktywna ocena według konkretnych i jasnych zasad pomogła im zrozumieć, gdzie popełniają błędy i jak mają nad nimi pracować. Dzięki zaproponowanym przez nas narzędziom rozwojowym, został również podniesiony poziom kompetencji pracowników, jak również poprawiła się atmosfera i relacje na linii przełożeni-podwładni, co ostatecznie przełożyło się na skuteczniejsze osiąganie celów przez zespoły i ich kierowników.

 
Podjęte działania: Badanie „Tajemniczy klient” było realizowane przez zespół 5 trenerów – audytorów w okresie 1 miesiąca dla 30 osobowej grupy pracowników. Aby zapewnić jak największą obiektywność wyników audytorzy kontaktowali się z pracownikami infolinii w różnych dniach tygodnia w różnych godzinach pracy. Ankiety oceny rozmów składały się z dwóch części: pierwsza część to zagadnienia związane z obowiązującym standardem w firmie klienta, część druga obejmowała zagadnienia związane o ogólnie przyjętym standardem prowadzenia rozmów telefonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wyniki badania zostały pogrupowane w trzy kategorie obszarów zarówno pod kątem form wsparcia, jaki i pilności podejmowanych działań.
Uzyskane efekty: Dzięki zrealizowanemu badaniu w sposób bardzo precyzyjny udało określić się jakie obszary kompetencj pracowników wymagają wsparcia, w jakim stopniu i jak bardzo pilne jest to wsparcie. Badana grupa została podzielona na cztery podgrupy. Dla każdej z grup zaplanowano indywidualną ścieżkę. Zaplanowane działania rozwoju zawierały zarówno  pracę grupową, jak i indywidualną z  wykorzystaniem takich metod: jak instruktaż, mentoring, coaching. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podejmowane działania zostały bardzo pozytywnie ocenione przez badanych. Za główną wartość realizowanych działań uznali: jasność kryteriów oceny rozmów telefonicznych, precyzyjną indywidualną informację zwrotną na temat mocnych stron oraz obszarów do rozwoju oraz bardzo precyzyjnie dobrane formy wsparcia.
 

Wróć

W górę