Realizowane

 

Wszystkie projekty, które aktualnie realizujemy w ramach funduszy unijnych Perspektywy finansowej 2014-2020 znajdują się poniżej. Po kliknięciu w każdy z wyszczególnionych projektów będziecie mogli zapoznać się Państwo ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do projektu, miejscem realizacji oraz profilem uczestnika projektu.

Mamy nadzieję, że proponowane przez nas zagadnienia pomogą Państwu podnieść kwalifikacje i zwiększą szanse na znalezienie intratnej pracy bądź ułatwią powrót do niej.

„Wczoraj bierni defaworyzowani - dzisiaj aktywni faworyci” – kompleksowy projekt reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. (woj. mazowieckie)

 

02.05.2017 r.

UWAGA!!! Wydłużamy rekrutację do projektu!

 

W wyniku rekrutacji prowadzonej w terminie 01.03.2017-30.04.2017 r. do projektu zakwalifikowanych zostało 15 osób. Zgodnie z par. 4 pkt 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nabór do projektu zostaje więc wydłużony a ocena formularzy od dnia 01.05.2017 r. odbywać się będzie na bieżąco do momentu wyczerpania dostępnych w projekcie miejsc.

W przypadku wyczerpania dostępnych w projekcie miejsc, tj. uzyskania bądź przekroczenia łącznej liczby 100 formularzy zgłoszeniowych rekrutacja zostanie zamknięta. O zamknięciu nabory Beneficjent będzie informował na stronie internetowej projektu: http://www.mcs.edu.pl/obszary-dzialalnosci/projekty/realizowane.

 

 

01.03.2017 r.

Rozpoczynamy realizację projektu!

IDEA:

 

Celem Projektu „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni faworyci- program reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16 jest wzrost zatrudnienia wśród 100(80K i 20M)mieszkańców i mieszkanek obszarów wiejskich woj. mazowieckiego(w rozumieniu przepisów KC i zgodnie z definicją GUS opartej na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rej. TERYT) w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, w tym os. należących do grup defaworyzowanych tj. 80 kobiet, 12 os. (2K i 10M) z niepełnosprawnościami oraz 12 os. (2K i 10M) powyżej 50 r.ż.  

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Wczoraj bierni defaworyzowani- dzisiaj aktywni faworyci- program reaktywacji zawodowej os. będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” nr RPMA.08.02.00-14-4383/16 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 860 732,12 zł, wysokość dofinansowania: 1 767 665,12 zł, wysokość wkładu UE: 1 488 585,70 zł.

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.

Okres realizacji: od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bierna zawodowo, niezarejestrowana w PUP w wieku 30 lat i więcej należąca co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca na obszarze wiejskim województwa mazowieckiego, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i zgodnie z definicją GUS, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT (dostęp: http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx)

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 100 osób, w tym:

 • 80 kobiet,
 • 12 osób (2K i 10M) z niepełnosprawnościami,
 • 12 osób (2K i 10M) powyżej 50 r.ż.  

 

ZAKRES PROJEKTU:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Obligatoryjnie dla wszystkich uczestników, 100 osób

 • Indywidualne spotkania z doradcą celem opracowania IPD
 • Indywidualne spotkania z psychologiem w oparciu o IPD
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe

 

W wyniku IPD uczestnicy będą mieli możliwość udziału w:

 

2. Szkolenia zawodowe, 20 osób:

 • Szkolenie zawodowe Opiekun osób starszych - 2 gr x 10 os x 228 godz.

 

3. Szkolenia miękkie nadające kompetencje w danym obszarze tematycznym, 60 osób

 • Lider zespołu (15 os x 48 godz.),
 • Pracownik Obsługi Klienta (15 os x 48 godz.),
 • Konsultant HR (15 os x 128 godz.)
 • Przedstawiciel Handlowy (15 os x 128 godz.)

 

4. Staże zawodowe – 70 os x 3 m-cy

 

Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w jednej z zaplanowanych czterech ścieżek wsparcia:

 • Ścieżka 1 - formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe
 • Ścieżka 2 - formy obligatoryjne + szkolenia miękkie
 • Ścieżka 3 - formy obligatoryjne + staże zawodowe
 • Ścieżka 4 - formy obligatoryjne + szkolenia zawodowe/miękkie + staże zawodowe

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od: 01.03.2017 do 30.04.2017 r.

Ocena formularzy odbywać się będzie na bieżąco w cyklach 2 razy w miesiącu.
W pierwszej kolejności oceniane będą formularze, które wpłyną do Beneficjenta do dnia 14.03.2017 r., następnie formularze, które wpłyną od 15.03.2017 r. do 28.03.2017 r., później od 01.04.2017 r. do 14.04.2017 r. i w ostatniej turze od 15.04.2017 r. do 30.04.2017 r.

Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny!

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

 • Informacja o uczestnikach projektu
 • Ankieta motywacji wzięcia udziału w projekcie
 • Oświadczenie uczestnika projektu - dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenia uczestnika projektu - dotyczące spełnienia warunków kwalifikowania do udziału w projekcie
 • Inne (jeżeli dotyczy)

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować poprawność i kompletność wypełnionych dokumentów oraz liczba punktów uzyskanych podczas ich oceny.

Ocena formularzy odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

 

Kryteria rekrutacji formalne:

Ocena formalna polega na:

 • przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa powyżej,
 • spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj. 

- uczestnik projektu jest osobą bierną zawodowo

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka na obszarze woj. mazowieckiego wyłącznie na terenach wiejskich

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 30 roku życia

- uczestnik projektu należy co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety

 

Ocena spełnienia kryteriów formalnych dokonywania będzie w oparciu o kryterium „spełnia”/„nie spełnia”
Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie

 

Kryteria rekrutacji merytoryczne - ankieta motywacji uczestników do wzięcia udziału w projekcie (+ 0-48 pkt)

Ocena dokonana przez doradcę zawodowego. Najwyższa liczba punktów, tj. 48 pkt. przyznana będzie kandydatom, którzy wykażą bardzo wysoki poziom motywacji zmiany aktualnego statusu na rynku pracy. Ankieta motywacji pozwala wytypować okoliczności wpływające dodatnio lub ujemnie na motywację kandydata i tym samym pomóc w znalezieniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Osoby, które przynależą do więcej niż jednej z poniższych grup otrzymają dodatkowe 5 pkt. punktów premiujących:

- uczestnik projektu jest kobietą

- uczestnik projektu jest osobą powyżej 50 r.ż

- uczestnik projektu jest osobą z niepełnosprawnościami

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Informacja o uczestnikach
 3. Ankieta motywacji
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu
 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu kwalifikowalnośćv
 6. Umowa uczestnictwa w projekcie
 7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

KONTAKT:

Monika Cyran

tel. 22/ 839 55 99,

@ : projekt82WM@mcs.edu.pl

 

 

"Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa Kujawsko-Pomorskiego" (woj. kujawsko-pomorskie)
"Kompetencje językowe i zawodowe dla Pomorzan" (woj. pomorskie)
„Akademia TIK i języków obcych” (woj. pomorskie)
„Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0088/17 (województwo pomorskie)

19.02.2019 r.

II TURA REKRUTACJI 

Informujemy, iż ocena formularzy zgłoszeniowych zostaje wydłużona o 10 dni roboczych z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń.

 

06.02.2019 r.

 

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków o dotację - po uwzględnieniu procedury odwoławczej:

LPNr wnioskuOcena merytoryczna - średniaRekomendacja do dofinansowaniaRekomendowana kwota dotacjiUwagi
104/201887tak24 330,24 zł 
214/201886tak24 330,24 zł 
305/201886tak24 330,24 zł 
401/201882tak24 330,24 zł 
507/201881tak24 330,24 zł 
602/201881tak24 330,24 złWniosek po procedurze odwoławczej
703/2018 80tak24 330,24 złWniosek po procedurze odwoławczej
815/201877tak24 330,24 zł 
910/201876tak24 330,24 zł 
1013/201869tak24 330,24 zł 
1108/201867tak24 295,00 zł 
1206/201866tak24 330,24 zł 
1311/201866tak24 330,24 złWniosek po procedurze odwoławczej
1409/201859nie - poniżej 60% pkt0,00 złWniosek po procedurze odwoławczej
1512/201848nie - poniżej 60% pkt0,00 złOdwołanie uznane za niezasadne

 

03.01.2019 r.

II TURA REKRUTACJI 

Informujemy, iż II tura rekrutacji zostaje przedłużona do dnia 31.01.2019 r. 

Zachęcamy do zgłaszania się!!

 

14.12.2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków o dotację:

LPNr wnioskuOcena merytoryczna - średniaRekomendacja do dofinansowaniaRekomendowana kwota dotacji
104/201887tak24 330,24 zł
214/201886tak24 330,24 zł
305/201886tak24 330,24 zł
401/201882tak24 330,24 zł
507/201881tak24 330,24 zł
615/201877tak24 330,24 zł
710/201876tak24 330,24 zł
813/201869tak24 330,24 zł
908/201867tak24 295,00 zł
1006/201866tak24 330,24 zł
1111/201866tak - negocjacje budżetowe19 400,00 zł
1209/201859nie - poniżej 60% pkt0,00 zł
1303/2018 56nie - poniżej 60% pkt0,00 zł

14

02/201852nie - poniżej 60% pkt0,00 zł
1512/201848nie - poniżej 60% pkt0,00 zł

Karty oceny wraz z uzasadnieniem zostaną Państwu przesłane drogą elektroniczną. Ostateczna lista osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu zostanie zatwierdzono po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny.

 

 

!!! UWAGA wznawiamy rekrutację do projektu !!!

TURA II

Rekrutacja prowadzona będzie do 31.12.2018 r.

 

 

 

19.11.2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Wyniki oceny formalnej złożonych wniosków o dotację:

LP

Nr ewidencyjny

Ocena formalna

Ocena formalna 2 – po uzupełnieniach/odwołaniach

1

01/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

2

04/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

nd

3

10/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

4

16/2018

wniosek odrzucony

Odwołanie od oceny - wniosek odrzucony

5

06/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

6

14/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

7

05/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

8

09/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

9

12/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

10

07/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

11

03/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

12

08/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

nd

13

11/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

nd

14

17/2018

wniosek odrzucony

Brak odwołania

15

15/2018

wniosek poprawny pod względem formalnym

wniosek poprawny pod względem formalnym

16

18/2018

wniosek odrzucony

Odwołanie od oceny - wniosek odrzucony

17

02/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

18

13/2018

do uzupełnienia

wniosek poprawny pod względem formalnym

 

 

04.10.2018 r.

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI (UCZESTNIKÓW PROJEKTU):

Uwaga! W terminie 12.10.2018 r – 02.11.2018 r. (15 dni roboczych) prowadzony będzie nabór dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej dla pierwszych dwóch grup uczestników.

 

 

21.08.2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych musimy zamknąć biuro projektu. Nowa lokalizacja biura zostanie podana niezwłocznie po jego uruchomieniu. 

 

13.03.2018 r.

!!! UWAGA rozpoczynamy rekrutację do projektu !!!

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 28.03 do 30.04.2018 r.

 

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 31.07.2018 r.

 

Rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie w ramach ścieżki 1 i 2 prowadzona jest rozłącznie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji dostępne są w Regulaminie rekrutacji (do pobrania na dole strony)

 

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja0088@mcs.edu.pl

 

16.10.2017 r.

IDEA:

 

Celem Projektu „Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0088/17 jest w okresie od X.2017 do III.2019 r., zwiększenie aktywności i dostosowanie potencjału zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy 120(72K, 48M) mieszkańców woj.pomorskiego (w roz.KC) przewidzianych do zwolnienia, należących co najmniej do jednej z gr: ON, os.w wieku 50 lat i więcej, K, os.o niskich kwalifikacjach, os.poniżej 30 r.ż.,przy czym ON, os.w wieku 50 lat i więcej, K, os. o niskich kwalifikacjach stanowią m.in.80%GD proj. łącznie.

 

FINANSOWANIE:

 

Projekt „Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0088/17 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:  2 993 344,20 zł, wysokość dofinansowania: 2 843 676,99 zł,  wysokość wkładu UE:  2 544 342,57 zł

 

MIEJSCE I OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.

Okres realizacji: od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie  pracownik przewidziany do zwolnienia, tj. pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego  lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,  należące co najmniej do jednej z grup osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety, osoby poniżej 30 roku życia.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane wyłącznie do pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Minimum 80% uczestników projektu stanowić będą (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety oraz 50% uczestników stanowić będą pracownicy, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być wyłącznie osoba mieszkająca lub ucząca się na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

Planuje się realizację wsparcia w projekcie dla łącznie 120 osób, w tym:

 • Osoby z niepełnosprawnościami – 12 osób (10% uczestników)
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej – 20 osób (17% uczestników)
 • Osoby poniżej 30 roku życia – 20 osób (17% uczestników)
 • Osoby w wieku 30-49 lat – 80 osób (66% uczestników)
 • Kobiety – 72 osoby (60% uczestników)
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – 6 osób (5% uczestników)

 

FORMY WSPARCIA:

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają wsparcie w następujących formach:

1. Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące:

a) indywidualne doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem IPD

Na podstawie IPD uczestnicy będą kierowani do uczestnictwa w projekcie w ramach 2 dostępnych ścieżek wsparcia:

 • Ścieżka 1 - Usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące:

a) szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji kluczowych na rynku pracy:

- warsztat z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - 6 gr x 10 os. x 6 godz.

- warsztat z zakresu komunikacji i umiejętności społecznych - 6 gr x 10 os. x 6 godz.

- warsztat z zakresu pisania CV oraz listu motywacyjnego i symulacja rozmowy kwalifikacyjnej - 6 gr x 10 os. x 4 godz.

Każdy z warsztatów zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu poświadczającego nabyte kompetencje.

b) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych:

- zakres i tematyka szkoleń zawodowych zostanie określona w momencie przeprowadzania IPD i będzie dostosowana do aktualnych potrzeb uczestnika oraz potrzeb i wymogów rynku pracy.

Szkolenia zakończą się formalnym potwierdzeniem nabycia kwalifikacji zawodowych i otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu uznawanego na rynku pracy.

c) staże zawodowe służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu:

- staże będą miały formę 3 miesięcznej praktyki zawodowej

- staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi realizowanymi przed ich rozpoczęciem

- podczas stażu każdy z uczestników zapewnione będzie miał pełne ubezpieczenie społeczne, badania medycyny pracy, ubezpieczenie NWW oraz co miesięczne stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł brutto.

c) pośrednictwo pracy

 • Ścieżka 2 - wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, obejmujące:

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z IPD:

- szkolenie "Podstawy przedsiębiorczości - jak założyć działalność gospodarczą" - 6 gr x 10 os. x 18 godz

- szkolenie "Sporządzenie biznesplanu" - 6 gr x 10 os x 14 godz

- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie prawidłowego wypełnienia, opracowania i skompletowania wniosku o datację

b) pomoc finansową w formie bezzwrotnej w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej:

- udzielenie jednorazowej dotacji w wysokości 24 330,24 zł dla 45 os. (75% osób)

c) wsparcie pomostowe udzielane w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej:

- finansowe wsparcie pomostowe podstawowe dla wszystkich osób, które otrzymały dotację w wysokości 2000 zł wypłacane przez 6 miesięcy od dnia założenia działalności

-  finansowe wsparcie pomostowe przedłużone dla 23 os. (50% osób) w wysokości 2000 zł wypłacane przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności

- doradcze wsparcie pomostowe dla wszystkich osób, które otrzymały dotację 

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja do projektu zaplanowana jest na miesiąc marzec/kwiecień 2018 r.  Dokładny termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej wraz z dokumentami rekrutacyjnymi niezwłocznie po ich zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Ogólne zasady rekrutacji:

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

Ocena formularzy odbywać się będzie w 2 etapach: ocena formalna formularza rekrutacyjnego oraz ocena doradcy zawodowego dotycząca poziomu motywacji oraz posiadanych predyspozycji zawodowych oraz dodatkowo dla osób, które wybrały udział w projekcie w ramach ścieżki nr 2 - weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności.

 

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować poprawność i kompletność wypełnionych dokumentów oraz liczba punktów uzyskanych podczas ich oceny.

 

ETAP I - ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

Ocena polega na:

a) przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

b) spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących statusu uczestnika projektu, tj.:

- uczestnik projektu jest osobą przewidzianą do zwolnienia

- uczestnik projektu jest osobą, która mieszka na obszarze woj. pomorskiego

- uczestnik projektu należy co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, poniżej 30 roku życia

dodatkowo dla osób, które wybrały udział w projekcie w ramach ścieżki nr 2:

- uczestnik projektu jest pracownikiem znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Dodatkowo osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety otrzymają + 10 pkt premiujących za przynależność do grupy osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

Jeżeli kandydat na uczestnika projektu nie spełni wszystkich ww. kryteriów formalnych nie kwalifikuje się do udziału w projekcie, a jego formularz nie podlega dalszej ocenie

 

ETAP II - ocena doradcy zawodowego 

Ocena dokonana zostanie przez doradcę zawodowego za pomocą rozmowy i/lub testu.

Ocenie poddane zostaną:

- poziom motywacji kandydata do uczestnictwa w projekcie

- poziom posiadanych predyspozycji zawodowych

oraz dodatkowo dla osób, które wybrały udział w projekcie w ramach ścieżki nr 2

- poziom predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności. 

 

Szczegółowy opis procesu rekrutacji i oceny zawarty będzie w Regulaminie rekrutacji, udostępnionym co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji uczestników.

 

KONTAKT:

Aleksandra Ratkiewicz - 533-628-183

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Ścieżka szkoleniowa

 

Ścieżka na założenie działalności gospodarczej

Wróć

W górę