Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), osoby podpisujące/ pobierające niniejszą aplikację/formularz wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze, którego administratorem jest MCS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 14 oraz na przetwarzanie ich w celu uczestniczenia w organizowanych przez MCS sp. z o.o. sp. k. szkoleniach i informowania o nowych szkoleniach. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez spółkę MCS sp. z o.o. sp. k. w celach związanych z realizacją i obsługą posprzedażową szkoleń oraz w działaniach marketingowych dotyczących świadczonych usług. Osoby podpisujące niniejszą aplikację/formularz potwierdzają jednocześnie, że zostały poinformowane przez MCS sp. z o.o. sp. k. o dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania w każdym czasie, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie od MCS sp. z o.o. sp. k. informacji handlowych na wskazany przez nie adres e-mail.
 • Obszary działalności

  Obszary działalności

 • Co nowego w MCS

  DOTACJE NA EKSPORT

  Perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje dotacje na rozwój eksportu. Program realizowany jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach.

  Dotacje eksportowe przewidziane są także w ramach programów centralnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia. W ramach tych programów operacyjnych dofinansowanie na rozwój eksportu możliwe będzie do uzyskania dla krajowych innowacyjnych przedsiębiorstw, a także dla wybranych podmiotów z makroregionu Polska Wschodnia.

   

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR):

             Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

  1. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW):
  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM):

             Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki:

  1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+):

              Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ):

             Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD):

             Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw:

  • Poddziałanie nr 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne,
  • Poddziałanie nr 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL):
  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO):
  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

             Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

             Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020):

  SPOSÓB APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE

   

  Wyłanianie projektów, które w trybie konkursowym uzyskają dofinansowanie z funduszy europejskich, przebiega według ściśle określonego porządku. Procedura ta rozpoczyna się ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie, a jej zwieńczeniem jest podpisanie umowy z instytucją odpowiedzialną za udzielenie dotacji.

   

  Proces wyłaniania zwycięskich projektów przedstawia się następująco:

  1. Początkowym etapem wyboru projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie jest ogłoszenie konkursu o naborze wniosków. Informację taką zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w jej siedzibie Instytucja Wdrażająca (IW), odpowiedzialna za realizację danego działania.

  2. Kolejnym etapem jest zamieszczone przez IW na stronie internetowej ogłoszenia naboru wniosków na projekty określonego przedmiotu

  3. Jednym z najistotniejszych elementów procesu jest prawidłowe opracowanie i sporządzenie wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wszystkimi wymogami konkursu.

  4. Najważniejszym ogniwem udział w procedurze ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich jest złożenie w odpowiednim terminie i miejscu wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem dokumentów, jakie wyszczególnione zostały w ogłoszeniu konkursowym.

  5. Kolejnym etapem procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu jest formalna i merytoryczna ocena złożonych wniosków. Ocena formalna sprowadza się głównie do zweryfikowania, czy wnioskodawca i jego projekt kwalifikują się do udzielenia dotacji w ramach danego konkursu –czy został on złożony we właściwej instytucji i odpowiednim terminie, w ramach właściwego działania i poddziałania, czy został sporządzony zgodnie z zamieszczoną instrukcją oraz czy załączono do niego wszystkie niezbędne dokumenty.

   

  Jeżeli wniosek pozytywnie przejdzie ocenę formalną, poddawany zostaje ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalnie powołany zespół – Komisja Oceny Projektów (KOP).

   

  1. Po dokonaniu oceny merytorycznej (na podstawie zdobytych punktów) tworzona jest tzw. lista rankingowa projektów – ogłoszenie wyników. W zależności od puli środków przeznaczonych na realizację działań w ramach danego konkursu oraz od wartości zaproponowanych przedsięwzięć, dofinansowanie zostaje przyznane projektom z kolejnych miejsc na liście.

  2. O przyznaniu dofinansowania Wnioskodawca – informowany jest przez

  daną Instytucję Wdrażającą. W celu podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie określonym w regulaminie, niezbędne dokumenty do zawarcia umowy.

   

  Wzór wniosku o dofinansowanie oraz wymagane załączniki określane są przez Instytucję Wdrażającą.

  Główne elementy wniosku o dofinansowanie (opcjonalnie):

  • formularz Wniosku sporządzony w Generatorze Wniosków lub w formacie Word

  • załączniki, np.: Biznes Plan, promesa kredytowa (w przypadku zakupu używanych środków trwałych i używanych środków transportu), aktualne dokumenty rejestrowe wnioskodawcy.

  • płyty CD/DVD (elektroniczna wersja wniosku o dofinansowanie).

   

  3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

  Od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

   

  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w województwie mazowieckim. Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na opracowaniu i realizacji strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

   Koszty kwalifikowalnych w ramach konkursu:

  1. opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) np.:
  • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;
  • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę.

  1. realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa:
  • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, udziału w targach, imprezie wystawienniczej, misji gospodarczej,
  • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
  • elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), [tj. koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją; wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego; koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu].
  • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

  Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.

  Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

  • 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;
  • 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

  Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

  Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą na usługi doradcze i udział w targach.

  KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

  Konkurs dotyczący inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego

  OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DLA MŚP

  Konkurs przeznaczony dla MŚP na ochronę praw własności przemysłowej.

  BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

  Wsparcie będą mogły uzyskać duże przedsiębiorstwa na prowadzenie prac przemysłowych i prac rozwojowych.

  INFRASTRUKTURA B+R – DOLNY ŚLĄSK

  Zarówno duże jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Dolnośląskiego, będą mogły ubiegać się o wsparcie na tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R.

  PROWADZENIE PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH – DOLNY ŚLĄSK

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

  INNOWACJE PRODUKTOWE I PROCESOWE DLA MŚP – DOLNY ŚLĄSK

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Dolnośląskiego, będą mogły ubiegać się o wsparcie na innowacje procesowe i produktowe.

  Grasz o staż na finiszu

  MCS bierze czynny udział w działaniach CSRowych.

  RPO Województwa Opolskiego

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa opolskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie nawet 70% kosztów związanych z rozwojem współpracy gospodarczej oraz promocji.

  Bony na innowacje dla MŚP

  W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

   

  Wsparcie eksportu dla MŚP – Wielkopolska

  W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.

  Badania na rynek

  W ramach dofinansowania będzie można zrealizować projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu wyników prac B+R.

  Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

  Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

  Zobacz wszystkie
 • Portfolio

  Portfolio

 • kontakt

  Kontakt

  MCS sp. z o.o. sp. k.

  ul. Domaniewska 47 lok. 10

  02-672 Warszawa

  tel.: 22/ 839 55 99

  @: mcs@mcs.edu.pl

  NIP: 5252211868

  Dział pozyskiwania środków

  z funduszy UE

  tel.: 22/ 839 55 99

  kom: 504 166 390

  @: m.cyran@mcs.edu.pl

  Dział szkoleń komercyjnych

   

  tel.: 22/ 839 55 99

   

   

  Dział projektów

   

  tel.: 22/ 839 55 99

  tel.: 504 166 390

  Napisz do nas

W górę