• MCS
 • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

 

Wyłanianie projektów, które w trybie konkursowym uzyskają dofinansowanie z funduszy europejskich, przebiega według ściśle określonego porządku. Procedura ta rozpoczyna się ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie, a jej zwieńczeniem jest podpisanie umowy z instytucją odpowiedzialną za udzielenie dotacji.

 

Proces wyłaniania zwycięskich projektów przedstawia się następująco:

 1. Początkowym etapem wyboru projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie jest ogłoszenie konkursu o naborze wniosków. Informację taką zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w jej siedzibie Instytucja Wdrażająca (IW), odpowiedzialna za realizację danego działania.

 2. Kolejnym etapem jest zamieszczone przez IW na stronie internetowej ogłoszenia naboru wniosków na projekty określonego przedmiotu

 3. Jednym z najistotniejszych elementów procesu jest prawidłowe opracowanie i sporządzenie wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wszystkimi wymogami konkursu.

 4. Najważniejszym ogniwem udział w procedurze ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich jest złożenie w odpowiednim terminie i miejscu wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem dokumentów, jakie wyszczególnione zostały w ogłoszeniu konkursowym.

 5. Kolejnym etapem procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu jest formalna i merytoryczna ocena złożonych wniosków. Ocena formalna sprowadza się głównie do zweryfikowania, czy wnioskodawca i jego projekt kwalifikują się do udzielenia dotacji w ramach danego konkursu –czy został on złożony we właściwej instytucji i odpowiednim terminie, w ramach właściwego działania i poddziałania, czy został sporządzony zgodnie z zamieszczoną instrukcją oraz czy załączono do niego wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Jeżeli wniosek pozytywnie przejdzie ocenę formalną, poddawany zostaje ocenie merytorycznej dokonywanej przez specjalnie powołany zespół – Komisja Oceny Projektów (KOP).

 

 1. Po dokonaniu oceny merytorycznej (na podstawie zdobytych punktów) tworzona jest tzw. lista rankingowa projektów – ogłoszenie wyników. W zależności od puli środków przeznaczonych na realizację działań w ramach danego konkursu oraz od wartości zaproponowanych przedsięwzięć, dofinansowanie zostaje przyznane projektom z kolejnych miejsc na liście.

 2. O przyznaniu dofinansowania Wnioskodawca – informowany jest przez

daną Instytucję Wdrażającą. W celu podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie określonym w regulaminie, niezbędne dokumenty do zawarcia umowy.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie oraz wymagane załączniki określane są przez Instytucję Wdrażającą.

Główne elementy wniosku o dofinansowanie (opcjonalnie):

 • formularz Wniosku sporządzony w Generatorze Wniosków lub w formacie Word

 • załączniki, np.: Biznes Plan, promesa kredytowa (w przypadku zakupu używanych środków trwałych i używanych środków transportu), aktualne dokumenty rejestrowe wnioskodawcy.

 • płyty CD/DVD (elektroniczna wersja wniosku o dofinansowanie).

 

Wróć

W górę