• MCS
 • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Od 30.06.2016 r. do 31.08.2016 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w województwie mazowieckim. Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na opracowaniu i realizacji strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

 Koszty kwalifikowalnych w ramach konkursu:

 1. opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) np.:
 • zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;
 • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę.

 1. realizacja strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa:
 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, udziału w targach, imprezie wystawienniczej, misji gospodarczej,
 • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
 • elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), [tj. koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją; wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego; koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu].
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

 • 400 000 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;
 • 350 000 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą na usługi doradcze i udział w targach.

Wróć

W górę